درباره ما

این کانون با همفکری و مساعدت جمعی از دانشجویان دوره دکتری گرایش های مختلف علوم اجتماعی، فعالیت خود را آغاز نموده و در پی آن است تا محفلی باشد فارغ از مرزبندی های معمول در جهت بازشناسی اندیشه ها، تضارب آراء و انتقال تجربه ها. همت گردانندگان برآن است تا نخست بتوانند با حرکت در جاده بازاندیشی، مخاطبان را به نگاهی نو دعوت نمایند و نیز تا حد وسع پاسخگوی سوالات، پرسش ها و ابهامات دانشجویان و هواداران رشتهء علوم اجتماعی باشند.