برچسب: جان مخاطب

  • حسین وارث آدم

    بسیاری از عبارات این گفتار برای چشمان آشنایند، اگر چه شاید بسیاری از ما تا کنون سخنرانی حسین وارث آدم را نشنیده و یا کتاب آن را ندیده باشیم، کلمات،...