برچسب: دکتر داوری اردکانی

  • چهل سالگی شریعتی

    در سنت فرهنگی ایرانی اسلامی چهل عدد رازآلودی است، که به زبانی نمایشگر زمانی ارتباط انسان و متافیزیک است، در فرهنگ عامه عبارت از چله درامدن نوزاد، به معنی تغییر...