برچسب: روش تحقیق کیفی

  • رسانه

    حدودا چهار یا پنج سال پیش بود، که مستندی از یک رسانهء جهانی(ما به ازای رسانه ملی) پخش شد که من را به عنوان یک علاقمند به علوم اجتماعی مجذوب...