برچسب: فاطمه جواهری

  • سفرنامه شفاهی

    سفرنامه های شفاهی، بهانه ای برای برقراری نوع جدیدی از ارتباط میان اساتید و دانشجویان شده است، که از جنبه هایی کاراتر و مفیدتر از سفرنامه ها یا گزارش های...