برچسب: نظام مردم سالار، و مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران